Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN instant-cup-noodle

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขายดีทั่วโลก จากเงินเฟ้อ ราคาอาหารแพงขึ้น

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกลายเป็นอาหารประจำโลก หลังสำรวจพบ ในปี 2022 ผู้คนทั่วโลกกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไปกว่า 121.2 พันล้านเสิร์ฟ...

เมื่อแบรนด์เปลี่ยนพื้นที่โฆษณาไปอยู่บนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป Firestone x Nissin

ในสภาวะการระบาด COVID-19 เช่นนี้ แน่นอนว่าหลาย ๆ ธุรกิจก็ต้องมีการปรับตัวกับสถานการณ์ที่ได้เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงในอุตสาหกรรมการโฆษณาที่ได้ปรับรูปแบบไปอยู่บนถ้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอย...