Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Investor Study

ชโรเดอร์สเผยผลการศึกษานักลงทุนทั่วโลกประจำปี 2022

จากผลการศึกษานักลงทุนทั่วโลกปี 2022 ของ ชโรเดอร์ส (Schroders) พบว่าสองในสามของนักลงทุนไทย (67% เทียบกับ 66% ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ 55% ทั่วโลก) ค่อนข้างเชื่อว่าการลงทุนอย่างย...