Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN iomt

3 บริษัทชั้นนำ โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง -เน็กซเตอร์ ลีฟวิ่ง-มายเฮลท์กรุ๊ป ลงนาม MoU พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล IoMT

เปิดมิติวงการแพทย์อีกครั้ง หลัง 3 บริษัทชั้นนำ โดย บริษัท โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง จำกัด บริษัท เน็กซเตอร์ ลีฟวิ่ง จำกัด และ บริษัท มาย เฮลท์ กรุ๊ป จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร...