Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Japanese

รัฐบาลญี่ปุ่น เตรียมเสนอนโยบายลดหย่อนภาษีการลงทุนใน Startup 25% หวังกระตุ้นการสร้างนวัตกรรม

การลดหย่อนภาษีได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งเสริมให้ บริษัท ต่างๆ ใช้เงินทุนสำรองสำหรับการลงทุนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ แผนดังกล่าวถูกกำหนดให้เป็นส่วนสำคัญของการปฏิรูประบบภาษีสำหรับ...