LATEST IN Government policy

ญี่ปุ่นประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน รัฐบาลเตรียมขยายอายุเกษียณงานถึง 70 ปี

ญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับวิกฤตขาดแคลนแรงงานซึ่งส่งผลกระทบกับการเติบโตของเศรษฐกิจ จากปัญหาการลดลงของจำนวนประชากรและมีสัดส่วนผู้สูงอายุเป็นอันดับต้นๆ ของโลก......

JOB