Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN LG PuriCare

LG จับมือ สำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะและ KMITL ร่วมศึกษาวิจัยเพื่อแก้ไขวิกฤตฝุ่นในไทย

บริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด จับมือ สำนักวิจัยนวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ (SCiRA) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการศ...