Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN LINE Bot

Chatbot และของเล่นใหม่ๆ จาก LINE ที่ Developer และ Startup ควรรู้จัก

ล่าสุดทางเราได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน LINE Developer Day 2016 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ภายในงานนี้ประกอบไปด้วยเนื้อหาเชิงเทคนิคของไลน์ มากกว่า 10 หัวข้อ เล่าว่า เทคโนโลยีเบื้องหลัง...