LATEST IN LINE Bot

Chatbot และของเล่นใหม่ๆ จาก LINE ที่ Developer และ Startup ควรรู้จัก

ล่าสุดทางเราได้มีโอกาสเข้าร่วมงาน LINE Developer Day 2016 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ภายในงานนี้ประกอบไปด้วยเนื้อหาเชิงเทคนิคของไลน์ มากกว่า 10 หัวข้อ เล่าว่า เทคโนโลยีเบื้องหลัง...

JOB