Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Machine Learning. Enterprise

Machine Learning จะเข้ามาช่วยบรรดาผู้จัดการบริษัท "จัดการคน" ได้อย่างไร

ปัจจุบัน Machine Learning เข้ามามีบทบาทในการทำงานมากขึ้น ในหลายธุรกิจและภาคส่วนต่างๆ  ความจริงแล้ว ในปี 2016 บริษัทที่เน้นด้าน AI กว่า 200 บริษัท ได้ขอเงินทุนซึ่งมีมูลค่าเกือบ 1.5 ...