Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Mashable

Warner Media ตัดงบลงทุน ส่งผล Mic, Mashable ตกอยู่ในภาวะลำบาก

Time Warner ก่อตั้งเมื่อปี 1990 จากการร่วมของบริษัท Time Inc. และ Warner Communications ต่อมาในปี 2018 ทาง AT&T ทำการรวบกิจการในมูลค่า 85,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และทำการเปลี่ยนชื่...