LATEST IN Mic

Warner Media ตัดงบลงทุน ส่งผล Mic, Mashable ตกอยู่ในภาวะลำบาก

Time Warner ก่อตั้งเมื่อปี 1990 จากการร่วมของบริษัท Time Inc. และ Warner Communications ต่อมาในปี 2018 ทาง AT&T ทำการรวบกิจการในมูลค่า 85,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และทำการเปลี่ยนชื่...

JOB