LATEST IN Meatech

Startup จากอิสราเอลคิดค้น การผลิตเนื้อจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

Meatech บริษัท Startup จากอิสราเอลคิดค้นการผลิตเนื้อจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ ลดการทรมานสัตว์ ลดเวลาการทำฟาร์ม และลดก๊าซมีเทนที่ปล่อยออกจากวัวสู่บรรยากาศ...

JOB