Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN MedVentures Incubator Program

สร้างนวัตกรรมแสนล้านบาทกับ MedVentures Incubation Program

เมื่อกล่าวถึงเรื่อง Medtech ในประเทศไทย ก็มักเกิดคำถามว่า เราจะทำอย่างไรให้สามารถสร้างนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประเทศไทยจะเป็น Medical hub ของเอเชียได้อย่างไร Techsauce ชวน...