Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Money Buffalo

สรุปเรื่องที่ SMEs ต้องรู้กับการทำบัญชียุคใหม่

Techsauce ได้มีโอกาสได้ร่วมพูดคุยและนำความรู้ดีๆ จากคุณจักรกฤษณ์ กิจการรัฐบุตร CFP® ผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ Money Buffalo ซึ่งได้มาบรรยายเรื่องการทำบัญชีที่ถูกต้องสำหรับ SME...