Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN mozilla-foundation

เมื่อรถยนต์ส่วนตัว อาจไม่ส่วนตัวอย่างที่คิด สำรวจชี้รถยนต์เก็บข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้มากเกิน

เมื่อรถยนต์ส่วนตัว อาจไม่ส่วนตัวอย่างที่คิด ล่าสุดผลสำรวจจาก Mozilla Foundation ชี้ รถยนต์เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เลวร้ายที่สุด เมื่อพูดถึงความเป็นส่วนตัว (Privacy)...