Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN NAS

Western Digital ส่ง NAS ความจำแฟลชช่วยธุรกิจ SMBs และคนที่ต้อง Work From Home รองรับปริมาณงานที่หนัก และทำงานได้เร็วยิ่งขึ้น

Western Digital เปิดตัว ระบบการจัดเก็บข้อมูล NAS ช่วยธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMBs) ให้มีความสามารถในการเข้าถึงดิจิทัลจะปฏิบัติงานในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) และการทำงานจากทางไกล (R...