Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN net-zero-commitment

GC เดินหน้าสู่เป้าหมาย Net Zero ร่วมลงทุนใน Econic ผู้พัฒนาเทคโนโลยีสร้างมูลค่าเพิ่มจากคาร์บอน เพื่อนำกลับมาผลิตเป็นโพลิเมอร์อย่างยั่งยืน

GC Ventures Company Limited (GC Ventures) บริษัทย่อยของ พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) ได้ร่วมเป็นหนึ่งในผู้ลงทุนใน Econic Technologies (Econic) บริษัทสัญชาติอังกฤษ ที่ใช...

กสิกรไทยประกาศจุดยืน Net Zero Commitment ภายในปี 2573 เดินหน้าสนับสนุนการเงินและการลงทุนเพื่อความยั่งยืน

ธนาคารกสิกรไทยประกาศความมุ่งมั่นในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Commitment) ภายในปี 2573 เตรียมอัดฉีดเงินอย่างน้อย 1-2 แสนล้านบาท ปล่อยสินเชื่อและการลงทุนเพื่อความ...