Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN NOSTRA Logistics

NOSTRA Logistics เผย 5 ความท้าทายที่ผู้ประกอบการในธุรกิจ Logistics ต้องเจอในสมรภูมิ Disruption

NOSTRA Logistics ชี้ธุรกิจ Logistic กำลังเผชิญกับ 5 ความท้าทาย จากพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไป และรูปแบบธุรกิจมีความซับซ้อนมากขึ้น การระบุภูมิทัศน์ของการดำเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงตลอดเว...