Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN open data

กลต เปิดข้อมูล Open Data ให้ตรวจสอบการระดมทุนย้อนหลังได้ถึง 10 ปีแล้ว

ข่าวดีอีกหนึ่งข่าว เมื่อ ก.ล.ต. ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่า ได้เปิดให้บริการข้อมูล (open data) ด้านการระดมทุนทั้งตราสารทุนและตราสารหนี้ย้อนหลัง 10 ปี เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์จากข...

ดร.พิเชฐ ชวน Startups ถกประเด็น "คิดอย่างไรถ้าภาครัฐเปิด Open Data?"

ไม่เพียงแต่ภาคเอกชนที่เห็นความสำคัญของ Big Data ในปีนี้ภาครัฐให้ความสำคัญกับ Big Data เป็นอย่างมาก จึงเป็นที่มาของเรื่อง Open Data ที่ต้องการให้เกิดการนำข้อมูลภาครัฐไปประยุกต์ใช้ให...