Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Oxiteno

Indorama Ventures เข้าซื้อบริษัท Oxiteno ในบราซิล ขยายธุรกิจในอุตสาหกรรม IOD

Indorama Ventures เข้าซื้อ Oxiteno ด้วยมูลค่า 1.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในประเทศบราซิล ขยายธุรกิจในอุตสาหกรรมสารลดแรงตึงผิวมูลค่าเพิ่ม ขยายกลุ่มธุรกิจ Integrated Oxides and Derivativ...