LATEST IN iod

บทบาทสำคัญของ ‘กรรมการบริษัท’ กับการพาองค์กรก้าวไปข้างหน้าในช่วงวิกฤตที่สำคัญ

ในบทความนี้ Techsauce ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ คุณกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ กรรมการผู้อำนวยการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)ในประเด็นบทบาทของการทำงานร่วมกันระหว่างกรรมการบริษัท และ...

JOB