Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Payment Behaviour

COVID-19 เปลี่ยนพฤติกรรมการชำระเงินสู่ระบบ E-payment

เมื่อการระบาดของไวรัส COVID-19 อาจนำมาสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการชำระเงินของผู้คนอย่างถาวร หลังจากผู้คนรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยและวิตกกังวลในการจับจ่ายใช้สอยโดยการใช้เงินสด...