Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Private Banking

KKP ตั้งเป้าสินเชื่อปีนี้โต 5% พร้อมดำเนินธุรกิจแบบระมัดระวัง หลังประเมินเศรษฐกิจไทยยังคงเปราะบาง

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร หรือ KKP ที่เปิดกลยุทธ์ดำเนินธุรกิจปี 2564 พร้อมทั้งประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปีนี้ว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง ท่ามกลางปัจจัยกดดันที่มีอยู่รอบด้าน...