Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Prototyping

รวม 10 เทคนิคการทำ Prototype ให้ Startup ของคุณ Test ตลาดได้ว่องไว

Prototype คือแบบจำลองเพื่อเก็บ Feedback จาก User ก่อนการสร้าง Product จริง กล่าวได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่ส่งผลต่อการสร้าง Product ให้น่าพึงพอใจ ทว่าคนส่วนใหญ่มักใช้เวลาในการทำ P...