Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN PSD2

หรือ Innovation โลกธนาคารจะเกิดขึ้นได้จากกฎข้อบังคับ? กรณีศึกษา Open Banking ในยุโรป

การเปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน  ลดการผูกขาด สร้างความเท่าเทียมเพื่อนำไปสู่นวัตกรรมใหม่ๆ เป็นสิ่งที่เราทุกคน อยากเห็นในหลายวงการธุรกิจมากขึ้น และ FinTech คือหนึ่งในนั้น แนวทางแบบ Openn...