Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN PSD2

หรือ Innovation โลกธนาคารจะเกิดขึ้นได้จากกฎข้อบังคับ? กรณีศึกษา Open Banking ในยุโรป

การเปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน  ลดการผูกขาด สร้างความเท่าเทียมเพื่อนำไปสู่นวัตกรรมใหม่ๆ เป็นสิ่งที่เราทุกคน อยากเห็นในหลายวงการธุรกิจมากขึ้น และ FinTech คือหนึ่งในนั้น แนวทางแบบ Openn...

JOB