Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Replacing

Microsoft ปลดพนักงานคัดเลือกข่าว แทนที่การทำงานด้วยระบบ AI

Microsoft บริษัทซอฟต์แวร์รายใหญ่ของโลกได้เริ่มทดแทนงานของพนักงานในส่วนของการคัดกรองข่าวด้วยระบบอัตโนมัติหรือ AI แล้ว...