Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN resk

STECO มจธ. เชิญชวนผู้สนใจในสายงานโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เข้ารับทดสอบใบรับรองอาชีพ (RESK) เบิกทางโอกาสทางการงานในอนาคต

ศูนย์กลยุทธ์และความสามารถทางการแข่งขันองค์กร (STECO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญผู้สนใจและผู้ปฏิบัติงานในสาขาโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญที่ตร...