Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN retail-banking

Citi ประกาศถอนตัวจาก ‘ธุรกิจลูกค้ารายย่อย’ ใน 13 ประเทศ รวมถึงไทย

Jane Fraser ประธานกรรมการบริหารของ Citigroup ได้ประกาศว่าบริษัทเตรียมถอนธุรกิจสำหรับลูกค้ารายย่อย (Retail Banking) ที่ให้บริการบัญชีออมทรัพย์และธุรกรรมการจำนองสินเชื่อส่วนบุคคลบัตร...

JOB