Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN retail-banking

เกมพลิก Citi ตัดสินใจขาย retail banking และธุรกิจบัตรเครดิตในไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนามให้ UOB

เกมพลิก Citi ตัดสินใจขาย retail banking และธุรกิจบัตรเครดิตในไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนามให้ UOB...

Citi ประกาศถอนตัวจาก ‘ธุรกิจลูกค้ารายย่อย’ ใน 13 ประเทศ รวมถึงไทย

Jane Fraser ประธานกรรมการบริหารของ Citigroup ได้ประกาศว่าบริษัทเตรียมถอนธุรกิจสำหรับลูกค้ารายย่อย (Retail Banking) ที่ให้บริการบัญชีออมทรัพย์และธุรกรรมการจำนองสินเชื่อส่วนบุคคลบัตร...