Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Retirement

The Great Unretirement ปรากฏการณ์หวนคืนสู่การทำงานของวัย(ควร)เกษียณ

ข้อมูลหลายแห่งจากยุโรปและสหรัฐฯ ชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มของ Unretirement Flow ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยเศรษฐกิจและทัศนคติการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป อะไรคือการไม่เกษียณอายุ เป็นโ...