Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Robotic Process Automation

RPA คืออะไร? เจาะลึก 5 ตัวอย่างการใช้งาน RPA จริงในธุรกิจไทย จากประสบการณ์ของ Fujitsu

รู้จักกับ RPA และตัวอย่างการนำ RPA ไปใช้งานจริงในภาคธุรกิจ จากประสบการณ์ของทีมงาน Fujitsu ที่ได้นำเสนอโซลูชัน RPA แก่ธุรกิจองค์กรไทยอย่างหลากหลายด้วยเทคโนโลยีจาก UiPath...