Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN SBAC

SBAC x Seekster ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา

SBAC ผนึกกำลัง Seekster ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ทางวิชาการเพื่อการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) และวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริห...