Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN SDC21

Samsung เสนอโซลูชันใหม่ ผ่านงาน SDC21 ย้ำแนวคิดแสดงความก้าวล้ำ AI, IoT และเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย

ครั้งแรกของการจัดประชุมสัมมนากลุ่มนักพัฒนาในรูปแบบออนไลน์โดย Samsung ภายใต้ชื่องาน Samsung Developer Conference 2021 (SDC21) เปิดตัวชุดโปรแกรมด้านการให้บริการและโซลูชันด้านผลิตภัณฑ...