Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN SDG

OR เปิดตัว CEO คนใหม่ คุณดิษทัต ปันยารชุน ชูแนวคิด RISE OR ทะยานสู่การเติบโตอย่างมั่นคง-ยั่งยืน

OR เปิดตัว CEO คนใหม่ คุณดิษทัต ปันยารชุน เสริมความ แข็งแกร่งให้กับธุรกิจเดิม และสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ เพื่อตอบโจทย์เป้าหมาย “OR SDG” ชูแนวคิด RISE OR ทะยานสู่การเติบโตอย่างมั่น...

Thrive Venture Builder บริษัทสร้างสตาร์ทอัพเพื่อสังคมแห่งแรกในไทย ที่เชื่อว่าธุรกิจสามารถแก้ปัญหาสังคมได้อย่างยั่งยืน

แม้จะกล่าวได้ว่า Thrive Venture Builder คือธุรกิจสตาร์ทอัพ แต่ความจริงแล้วโมเดลธุรกิจที่นี่จะเป็นลักษณะของ Venture Builder หรือโรงงานผลิตสตาร์ทอัพใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด โดยการสนับสนุนด้...