Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN sharing-best-practice

ปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจ สำเร็จ-ล้มเหลว กับ ดร.ธนัย ชรินทร์สาร | Techsauce for Business

ปัจจัย ที่จะทำให้ธุรกิจ "สำเร็จหรือล้มเหลว" วิเคราะห์กลยุทธ์ธุรกิจกับ ดร. ธนัย ชรินทร์สาร ที่ปรึกษาและวิทยากรด้านกลยุทธ์ เจ้าของ Facebook Group: Strategy Essential...

Resilience และ Sustainable กลยุทธ์ของกรุงศรี ในวันที่โลกการเงินเปลี่ยน

การปรับแผนกลยุทธ์เมื่อต้องเจอกับวิกฤติ COVID-19 มีแนวทางอย่างไร ? เรียนรู้เรื่องการพัฒนาคนด้วยความร่วมมือกับ MUFG ด้วย Sharing best practice และ Sustainability ในนิยามของธนาคารกรุง...