Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Silvergate Bank

SVB Financial Group ยื่นล้มละลาย ย้อนอ่าน Timeline วิกฤต Silicon Valley Bank

จากข่าวใหญ่ของตลาดการเงินในช่วงที่ผ่านมานั่นคือ การล้มของธนาคารในสหรัฐฯ ที่ต้องปิดตัวลงกันถึง 3 ธนาคาร มาวันนี้ Techsauce จะมาเปิด Timeline 1 สัปดาห์ วิกฤต Silicon Valley Bank ว่า...