Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN soft loans

ธนาคารกรุงเทพยื่นขออนุมัติเงินกู้ Soft loan ธปท.ให้ SME กลุ่มแรกถึงมือลูกค้าแล้ว

ธนาคารกรุงเทพ เดินหน้ายื่นขออนุมัติธปท.ปล่อยเงินกู้ซอฟท์โลน ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือ SME ดอกเบี้ย 2% ต่อปี ระยะเวลา 24 เดือน ฟรีดอกเบี้ย 6 เดือนแรก เพื่อเพิ่มสภาพคล่อง โดยเน้นกระ...