LATEST IN SOS API Premium Service

NOSTRA จับมือ จส.100 พัฒนา SOS API Premium Service เชื่อมต่อศูนย์ช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง

NOSTRA ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัล และโซลูชันด้าน IoT โดย บริษัท โกลบเทค จำกัด ร่วมมือกับ จส.100 ประกาศพร้อมให้บริการ “SOS API Premium Service” แพลตฟอร์มเชื่อมต่อศูนย์ประสานงาน...

JOB