Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business /* */ /* */

LATEST IN South China Morning Post

รัฐบาลจีนกดดัน Jack Ma ขายกิจการ 'South China Morning Post' สื่อที่เคยวิจารณ์รัฐบาลจีนได้อย่างมีเสรีภาพ

สื่อต่างประเทศรายงานว่า เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา รัฐบาลจีนได้กดดันให้ Alibaba Group Holdings ขายกิจการสื่อจำนวนหนึ่ง ซึ่งรวมไปถึง South China Morning Post (SCMP) หนังสือพิมพ์ภาษาอัง...