Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN South China Morning Post

รัฐบาลจีนกดดัน Jack Ma ขายกิจการ 'South China Morning Post' สื่อที่เคยวิจารณ์รัฐบาลจีนได้อย่างมีเสรีภาพ

สื่อต่างประเทศรายงานว่า เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา รัฐบาลจีนได้กดดันให้ Alibaba Group Holdings ขายกิจการสื่อจำนวนหนึ่ง ซึ่งรวมไปถึง South China Morning Post (SCMP) หนังสือพิมพ์ภาษาอัง...