LATEST IN STI Forum

STI Forum 2018: Future Thinking คิดไกลไปข้างหน้า ให้ "คน" พัฒนาทัน "เทคโนโลยี"

สำหรับงาน STI Forum ในปีนี้ ไฮไลท์สำคัญคือเรื่อง Technology and Innovation Foresight หรือแนวคิดการ “พยากรณ์” อนาคตของเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สามารถวางแผนองค์กรและการบริหารให้ต...

เมื่อโลกวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาบรรจบกัน ในงาน STI Forum 2018 ภายใต้ธีม Future Thinking

งาน STI Forum 2018 ภายใต้แนวคิด Future Thinking  จะพาท่านผู้บริหารในองค์กรภาครัฐ / ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ได้เรียนรู้และเข้าใจในเรื่อง Technology and Innovation Foresight  จากผู้มีป...

JOB