Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN sunsweet

Smart Farming เชื่อมต่อเกษตรชุมชน สู่อุตสาหกรรมโลก ผ่านกรณีศึกษา Sunsweet ยักษ์ใหญ่ส่งออกข้าวโพดหวานไทย

บทความนี้ Techsauce ได้พูดคุยกับ ดร.องอาจ กิตติคุณชัย CEO บมจ.ซันสวีท หนึ่งในผู้นำธุรกิจข้าวโพดหวานของประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในกรณีศึกษาที่น่าสนใจในการทำ Smart Farm ที่สามารถในการส...