Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Supply Chain Disruption

Supply Chain Disruption กับจุดยืนใหม่ของประเทศไทยในการดึงดูดนักลงทุน

ปฏิเสธไม่ได้ว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยพึ่งพาอุตสาหกรรมการผลิตเป็นอย่างมาก ซึ่งในเวลานี้ กระแส Supply Chain Disruption กำลังเกิดขึ้นอย่างรุนแรง ซึ่งหากประเทศไทยไม่ปรับตัวและมองหาโอกาสใ...