LATEST IN Tech Trends 2020

vmware เผย 8 เทรนด์เทคโนโลยี 2020 ที่องค์กรต้องรู้!

ประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีการเติบโตรวดเร็วที่สุดในภูมิภาคอาเซียน โดยรายงานฉบับล่าสุดของ IDC ได้คาดการณ์ว่า อีก 2 ปีข้างหน้าอุตสาหกรรม IT ในประเทศไทยจะมีการเติบโตกว่า 61%...

เผย 10 ประเด็นทางเทคโนโลยีที่น่าตื่นเต้นสุดในรอบทศวรรษคาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2020 โดย Telenor

ในทศวรรษที่มา เทคโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทต่อชีวิตผู้คนและสังคมอย่างมาก และในปี 2020 วาระสำคัญของโลกเทคโนโลยีก็คือการให้บริการเชิงพาณิชย์แก่ประชาชนของเทคโนโลยี 5G ซึ่งจะไม่ใช่เพียงเ...

JOB