LATEST IN Thailand Cybersecurity 2019

ETDA จัดงาน Thailand Cybersecurity 2019 ให้คนไทยพร้อมรับ ปรับตัวสู่ดิจิทัลอย่างมั่นคงปลอดภัย

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จับมือ 2 องค์กรอีเวนต์ไซเบอร์ระดับโลก “RSA” และ “CyberTech” จัดงาน “Thailand Cybersecuri...

JOB