Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Thailand now

กระทรวงต่างประเทศจับมือสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติและบริติช เคาน์ซิล ประเทศไทย จัดงาน Impact NOW นำนวัตกรรมเพื่อสังคมไทย สู่สายตานานาชาติ

กระทรวงการต่างประเทศได้จัดงาน Impact NOW ขึ้นเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจเพื่อสังคมของไทย ขยายเครือข่ายธุรกิจไปยังกลุ่มธุรกิจต่างชาติและสร้างผลลัพธ์ทางสังคมในวงกว้างยิ่งขึ้น งานนี้มีผู้เข้...