Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN the 1 central

ถอดความคิดกับ 4 กลยุทธ์จาก 'ร้านห้องแถว' สู่ 'New Retail' ก้าวต่อไปของ Central Group

ตลอด 7 ทศวรรษที่ผ่านมา “เซ็นทรัล” เติบโตจากร้านขายของและร้านกาแฟเล็กๆ สู่ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าทั่วประเทศ ​จากธุรกิจในประเทศไทยขยายสู่ประเทศต่างๆ เช่น เวียดนาม อิตาลี เยอรมนี...