Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN The Stanford Thailand Research Consortium

AIS / AP Thailand / KBank ทุ่มงบ 100 ล้าน จับมือ Stanford University ยกระดับงานวิจัยไทยสู่ระดับโลก

ปัจจุบัน สภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกยังส่งผลเชิงลบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากบทสรุปของ “เวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรัม (World Economic Forum: WEF)” ประจำปี 2562 ประเมินสถานการณ์ตลาดแรงงานในอีก 4 ปีข้า...