Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Stanford University

AIS / AP Thailand / KBank ทุ่มงบ 100 ล้าน จับมือ Stanford University ยกระดับงานวิจัยไทยสู่ระดับโลก

ปัจจุบัน สภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกยังส่งผลเชิงลบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากบทสรุปของ “เวิลด์ อีโคโนมิก ฟอรัม (World Economic Forum: WEF)” ประจำปี 2562 ประเมินสถานการณ์ตลาดแรงงานในอีก 4 ปีข้า...

“ออกแบบอนาคตอันกลมกลืนของเราทุกคน” เสวนาพิเศษครบรอบ 55 ปีของ TMA สะท้อนยกระดับขีดการแข่งขัน

ในยุคที่อนาคตพุ่งเข้าหาเราด้วยความเร็วสูงกว่าเคย ทุกประเทศทั่วโลกต้องปรับตัวเพื่อรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การปรับตัวดังกล่าวทำให้รูปแบบการแข่งขันของประเทศเปลี่ยนไปในทิศทางที่ไ...