Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN Touchless Innovation Experience

เซ็นทรัลนำร่องบริการ ลิฟต์ไร้สัมผัส พร้อมเปิดพื้นที่ขายของฟรีให้ชุมชน เกษตรกรและ SMEs

เซ็นทรัลประกาศเดินหน้าแนวปฏิบัติตามแผนแม่บท นำร่องบริการ Touchless Innovation Experience ต้นแบบบริการใหม่ ‘ลิฟต์ไร้สัมผัส’ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ เพื่อตอบโจทย์การ...