LATEST IN TSQUARE

สัมภาษณ์พิเศษ "TSQUARE" ผู้ให้บริการ Big Data ด้านการจราจร แบบ Real time

ในงาน AWS Summit 2016 ที่สิงคโปร์ เราได้พบและรู้จักกับ TSQUARE ผลงานไทยที่ได้ไป Showcase บนเวทีใหญ่ และได้มีโอกาสสัมภาษณ์พูดคุยกับคุณกรกต วงศ์ไพศาลสิน Assistant General Manager ของ...

JOB