Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN TSQUARE

สัมภาษณ์พิเศษ "TSQUARE" ผู้ให้บริการ Big Data ด้านการจราจร แบบ Real time

ในงาน AWS Summit 2016 ที่สิงคโปร์ เราได้พบและรู้จักกับ TSQUARE ผลงานไทยที่ได้ไป Showcase บนเวทีใหญ่ และได้มีโอกาสสัมภาษณ์พูดคุยกับคุณกรกต วงศ์ไพศาลสิน Assistant General Manager ของ...