Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN ttb analytics

ttb เผยบทวิเคราะห์ ปี 2566 เศรษฐกิจโลก - เศรษฐกิจไทย อุตสาหกรรมไหนตัวตึง?

ท่ามกลางความไม่แน่นอนหลากหลายด้าน เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยในปี 2566 มีแนวโน้มเป็นอย่างไร ttb analytics วิเคราะห์คาดการณ์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ โดยมีทั้ง ปัญหาเงินเฟ้อที่สูงต่อเนื่อง...