Techsauce | Tech and Biz Ecosystem Leader for Startups Technologies and Business

LATEST IN uncertainty

‘ความไม่แน่นอน’ ของเศรษฐกิจโลกที่เพิ่มขึ้นและวิธีการรับมือ

ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา บริษัทต่างๆ ต้องต่อสู้กับ ‘ความไม่แน่นอน’ ที่เกิดขึ้นทั่วโลกจากวิกฤติทางการเมืองและโรคระบาด ผลกระทบเหล่านี้สะท้อนถึงความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยได้รับอิท...